Technology

Hybride lesgeven met digitale middelen

De veranderingen in het onderwijs zijn volgens kenners niet meer te stoppen. De digitalisering is mede door het op afstand les geven in een stroomversnelling gekomen en biedt nieuwe kansen aan de scholen om meer sturing te geven aan de waarden die ze willen uitdragen.

Volgens de uitkomst van een onderzoek van ING Economisch Bureau onder ruim 8.500 studenten blijkt dat de overgrote meerderheid van mening is dat leren een sociaal proces is. De studenten ervaren het fysiek samen luisteren naar docenten, het samenwerken en het geven en krijgen van feedback als noodzakelijk.

Verrijking

Het gebruik van online studiemateriaal werd echter wel als een verrijking gezien. Dit komt voornamelijk door de variatie aan mogelijkheden zoals video’s en games. Bovendien valt het lesmateriaal gemakkelijk aan te passen aan het niveau van de leerling en worden de vorderingen goed bijgehouden.

Hierna volgt de waardering voor het kleinschalige digitaal lesgeven. Dit maakt het onderwijs minder gebonden aan plaats en tijd en dient als een deel ter vervanging van fysieke lesuren, waardoor het tevens weer kostenbesparend werkt voor de onderwijsinstellingen.

Om het gebrek aan sociale cohesie en begeleiding goed op te vangen is een hybride vorm van onderwijs het beste om blijvend tot goede resultaten te komen, zo stellen de onderzoekers. Fysiek en digitaal onderwijs dienen elkaar te ondersteunen. De digitale leermiddelen zijn al aanwezig.

Quiz tools

Zo zijn er bijvoorbeeld online quiz tools voor het onderwijs die de docenten helpen om hun leerlingen te motiveren. Dit heeft te maken met de tools die interactieve en competitieve elementen bevatten. Er kunnen dan door de klas namen voor teams bedacht worden die het tegen elkaar opnemen.

Ook wanneer het de bedoeling is om de groep leerlingen bij elkaar te houden en je er voor wilt zorgen dat kinderen van verschillend niveau elkaar behulpzaam zijn, dan kunnen online programma’s een uitkomst zijn. Dit heet in schooltermen convergente differentiatie en juist online middelen zoals Zoom en Microsoft Teams hebben break out rooms waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en uitleg geven aan elkaar.

Effect sorteren

Op deze manier wordt er mede lesgegeven door de leerlingen die de stof beheersen, waardoor de stof eigenlijk tot leven komt. Het is natuurlijk wel zaak om de lesgevende leerlingen te blijven uitdagen met boeiende lesstof. Uit onderzoek is gebleken dat deze manier van lesgeven zeer veel effect sorteert.

Het werkt ook stimulerend wanneer de leerlingen inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Het is dus uitermate wenselijk dat er lesmiddelen zijn waarbij de stof wordt aangepast aan het niveau van de student. Op digitale platforms wordt direct feedback gegeven, zodat de leerlingen zich hun eigen leerproces beter gaan begrijpen. De leraren kijken op afstand mee zodat er voldoende controle is over mogelijke verbeterpunten bij de leerlingen.

De digitale vaardigheid van leerlingen is doorslaggevend geworden, het is van belang dat studenten hierbij niet afhankelijk zijn van leraren. Het beste is dan een manier waarin er op eigen niveau en op eigen tempo vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Hierbij kunnen tutorials online gevolgd worden, bijvoorbeeld met Google Apps. Via vaardigheidstesten of met ander bewijsmateriaal kan er aan de leerkracht worden aangetoond dat de lesstof beheerst wordt.

Geef een reactie